GDPR

Ochrana osobních údajů

TIP IT Solutions s.r.o. si váží Vaší důvěry. Jsme společnost založená v České republice, která nabízí své služby formou ucelených E2E dodávek ucelených projektů či dodávkou svých IT konzultantů na projektech zákazníka. Přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je TIP IT Solutions s.r.o. IČ: 24766674, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24925, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytnete.

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete, tedy jméno, příjmení, emailovou adresu, telefon a název společnosti.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o Vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o Vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení (data o Vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies.

Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

Proč shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů: Pro evidenci našich zákazníků a partnerů se kterými uzavíráme smlouvy. Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech. Kontaktování Vaší osoby v případě, že nás o to požádáte. Velkou část Vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s Vámi vůbec mohli komunikovat a poskytnout Vám služby, které od nás žádáte.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom Vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro Vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

V prvé řadě budeme Vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi, pokud bude uzavřen. Jinak budou sloužit pouze ke kontaktování Vaší osoby na základě požadavku uvedeného v kontaktním formuláři. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení Vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že si využijete kontaktního formuláře. Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh. Nahrávky telefonních hovorů jsou uchovávány po krátkou dobu, nejdéle však po dobu 1 roku, ledaže pro nás bude z důvodu oprávněného zájmu nezbytné uchovat si nahrávky po delší dobu (např. při podezření ze zneužití údajů, z podvodu apod.).

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Záleží na ochraně Vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi Vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat.

Přístup

(portabilita)
Můžete nás požádat, abychom Vám zaslali přehled Vašich osobních údajů.

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se Vašich osobních údajů:

Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů Plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o Vás vymazali. Pokud Vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být Vaše žádost odmítnuta.

Máte právo na výmaz v těchto případech:

Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

Jak právo na výmaz uplatnit?

Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. Podání stížnosti Máte-li za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi.

V případě kontaktování se podmínky řídí dle souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Kontaktujte nás

Máte dotazy, chcete s námi spolupracovat či byste rádi byli součástí zajímavých projektů?

Zanechte nám Váš vzkaz !