Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Poskytnutím osobních údajů a udělením souhlasu s jejich zpracováním prostřednictvím tohoto portálu, svobodně a dobrovolně souhlasíte aby, společnost TIP IT Solutions s.r.o., IČO 24766674 se sídlem Hvězdova 1716/2b Praha 4 140 00 (dále jen „Správce“) zpracovávala osobních údaje, poskytnuté Správci, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení GDPR“) a zasílala vám obchodních sdělení. Správce Vaše osobní údaje zpřístupní pouze oprávněným pracovníkům a spolupracujícím osobám či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných se Správcem, případně dalším zpracovatelům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Správce je také v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a v něm obsažené zásady se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během používání webových stránek https://tipit.cz (ii) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během komunikace s Vámi (iii) zpracování osobních údajů ze strany Správce během trvání obchodního vztahu (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Správcem a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce.

Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění povinnosti Správce je veškerá komunikace mezi Vámi a Správcem monitorována. Tímto také současně potvrzujete, že Vámi uvedené osobní údaje jsou pravdivé.

Správce osobních údajů je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Účel zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR budou všechny Vaše údaje zpracovávány výhradně pro Vámi odsouhlasené účely, mezi něž se řadí následující účely:

Vámi poskytnuté sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro statistické účely, a to výhradně pro vnitřní potřebu Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které je Správce oprávněn zpracovávat na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Zpracovávané osobní údaje

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, ke kterým byl udělen souhlas s jejich zpracováním, a to dle odsouhlaseného účelu zpracování. Může se jednat o osobní i citlivé údaje, vždy však takové, které jste jako subjekt údajů dobrovolně poskytl.

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení či realizovaných služeb, ale např. také pro statistické účely.

Vaše práva, jakožto subjektů údajů

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) vzít zpět svůj souhlas se zpracováním (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů, (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (viii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, což je orgán, který na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv jsme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu Vás budeme informovat.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje pracovníků, dodavatelů či klientů zákazníků a dalších fyzických osob, popř. jiné údaje třetích osob, které od Vás Správce obdrží, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Správce za účelem uvedeným v souhlasu se zpracováním osobních údajů. Správce bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání tohoto souhlasu, smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu a zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Správci ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracováníDoba uchování
Plnění smlouvy a souvisejících právních povinnostípo dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 7 let od ukončení smluvního vztahu, případně po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Evidence Vaší osoby jakožto potenciálního zájemce o účast ve výběrovém řízení na pozici zaměstnancepo dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, nejdéle však 7 let
Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktůpo dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy*
Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osobmaximálně po dobu 7 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

* Správce je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

Zásady vztahující se ke zpracovávání osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Na zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení se vztahují obecné podmínky, které jsou shora uvedeny. V této části však naleznete zásady, které se vztahují pouze ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání novinek a dalších obchodních a marketingových sdělení.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání novinek a dalších obchodních a marketingových sdělení od společnosti TIP IT Solutions s.r.o.

Právním základem zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme pro účely zasílání novinek a dalších obchodních a marketingových sdělení zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru nebo zasláním e-mailu, kde odvoláváte souhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení.

Kontaktujte nás

Máte dotazy, chcete s námi spolupracovat či byste rádi byli součástí zajímavých projektů?

Zanechte nám Váš vzkaz !